Informasjon og generelle betingelser:

Alle tillegg som ikke er spesifisert (terskler, avslutninger, fuging mm) er ikke inkludert, men avtales nærmere på befaring før oppstart. Ekstraarbeid som ikke blir avtalt, faktureres på timer (850kr/t + mva) + materiell og transport.

Antall m2:

Kunde er ansvarlig for at det bestilles riktig antall m2 med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved endringer i antall m2, er kunden pliktig til å informere oss.


Prisene er å forstå:

Inkl. mva 25% med mindre annet er beskrevet.


Tregulv:

Type tregulv, dimensjoner, behandling og fas er spesifisert. Om ikke annet er oppgitt fra kunde sin side, går vi ut ifra at disse spesifikasjonene er korrekte.


Sliping og behandling:

Ved sliping og behandlinger gjøres dette iht. spesifiseringer. Om spesialfarger og/eller spesialbehandlinger ønskes, må ekstrakostnader påberegnes. Sliping og behandling gjelder tregulvet. Terskler, lister, feielister, trapper mm er ikke inkludert, men kan avtales nærmere før oppstart.

Ved sliping gulv med gulvlister, sokler og tilsvarende montert må det påberegnes noe flekking/utbedring o.l. etter ferdig utført arbeid. Parkettstudio påtar seg ikke dette arbeidet eller kostnad ved en eventuell
utbedring.


Etteroljing:

Oljede tregulv bør etteroljes med hardvoksolje i gangsoner ca. hvert andre år +/- avhengig av bruk og slitasje.


Rigg og drift:

Inkluderer transport og rigg av maskiner og utstyr, avfallshåndtering, samt miljøavgift/parkering. Ved ekstraordinære kostander ifm. parkering tilfaller dette kunde og spesifiseres i faktura.


Oppstart/leveranse:

Avtales nøyaktig ved oppdragsbekreftelse.


Annet:

Kunde/byggherre har ansvar for at det er riktig strømtilgang, temperatur og lys på prosjektadresse samt toalettfasiliteter slik at arbeidet kan utføres til avtalt tid. Eventuelle merkostnader tilknyttet dette tilfaller kunde. For spørsmål omkring dette, kontakt oss.


Ytterligere informasjon:

Informasjon om undergulvsvarme, luftfuktighet, vedlikehold mm. finnes i vår brosjyre og i vårt eget skriv «Nyttig informasjon i forbindelse med ditt nye tregulv». Ønsker du mer informasjon kan vi ettersende det. Vi er også tilgjengelig til å besvare dine spørsmål.


Betalingsbetingelser:

Materialer betales før utlevering, utført arbeid betales etter endt oppdrag. Se også betalingsbetingelser for utvidet informasjon.

Kjøpsbetingelser

Kundens rettigheter ivaretas i henhold til bustadsoppføringsloven, håndverktjenesteloven og/eller forbrukerkjøpsloven. I tilfelle mangel har Kunden rett til å holde igjen vederlag, kreve mangelen rettet, kreve prisavslag, kreve erstatning eller heve kjøpet. Kunden mister rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han/hun ikke varsler Parkettstudio AS at mangelen gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget. Mangel kan ikke gjøres gjeldende etter 5 år.


Vi minner om at trevirke er et levende materiale. Struktur og farge vil variere fra plank til plank.

Norsk standard
Gulvet/gulvene legges i henhold til Norsk Standard. Parkettstudio AS påtar seg ikke å legge
parkett med mindre undergulvet tilfredsstiller kravene spesifisert i denne standard som blant
annet innebærer at:


• Rommet hvor parketten skal legges skal være tørt og oppvarmet
• Undergulvet skal være tørt og stabilt.
• Ved nybygde hus må rommene ha vært oppvarmet i minst 1 måned.
• Undergulv iht. Norsk Standard klasse 1 skal ikke overstige variasjoner på mer enn +/-2mm på et spenn over 2 meter målt med rettholt.
• Undergulv iht. Norsk Standard klasse 2 skal ikke overstige variasjoner på mer enn +/-3mm på et spenn over 2 meter målt med rettholt.
• Betongundergulvs fuktighet må ikke overstige 65% relativ fuktighet.
• Treundergulvs fuktighet må ikke overstige 12% absolutt fuktighet.
• Den relative (RF) fuktigheten i rommet hvor parketten skal legges skal være mellom 35 og 65 % ved en romtemperatur på ca. 20 °C.


Parkettstudio AS viser for øvrig til nettsidene www.parkettstudio.no og www.standard.no

Kundens ansvar
Kunden har ansvar for å ta kontrollmål og se til at korrekt antall m2 blir bestilt fra oss. I tilfelle parketten skal monteres på gulvvarme er det kundens ansvar at temperaturfordelingen under gulvet er jevnt med maksimal effekt på 60 W pr m2, eller 35°C ved vannbåren varme. Overflatetemperaturen på parketten må ikke oversige 26°C og parkettens overflatetemperatur må ikke variere mer enn 5°C pr. døgn. Dette gjelder også for flater som dekkes av tepper eller møbler. Gulvvarmen må slås av og på gradvis over en tidsperiode på minimum 4 uker.

Generelle rammebetingelser


Gyldighet

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gjeldende for alle leveranser hvor annet ikke er skriftlig avtalt.

Tilbud og ordrebekreftelse.

Et tilbud fra Parkettstudio AS er gyldig i 30 dager om ikke annet er skriftlig avtalt. Om kjøper imøtekommer tilbudet, bekreftes dette per epost. Denne bekreftelsen er juridisk bindende. Kjøper har
ansvar for å kontrollere tilbud og ordrebekreftelse og se til at korrekte spesifikasjoner er lagt inn. Om noe viser seg å være feil er det kjøpers ansvar å informere selger om dette.

Betalingsbetingelser
En vare må være betalt innen den blir utlevert til kjøper om ikke annet er avtalt (dette vil være spesifisert i utsendt tilbud). Faktura vil bli sendt fra oss og innbetalingsfristen vil være gjeldende. Betales ikke fakturaen innen innbetalingsfristen vil det legges på purregebyr og renter. Selger bevarer eiendomsretten til de solgte og fakturerte varene inntil selger har mottatt betaling av det fulle fakturabeløpet.

Vi forbeholder oss retten å sende faktura for materialer når de ankommer lageret vårt. Utført arbeid betales etter endt oppdrag.  

Leveringsbetingelser
Leveranse gjelder utelukkende de ytelser som er beskrevet i det signerte tilbudet og ordrebekreftelse.
Ordrebekreftelse angir planlagt leveringstid. Overskridelse av planlagt leveringstid berettiger ikke kjøper til annullering av ordren eller til erstatning av noen art, herunder driftstap med mer. Kjøper betaler frakt med mindre annet er avtalt. Kjøper har ansvar for å kontrollere leveransen da risiko overgår ved leveransens avhenting. Pakkseddel eller sjåførens kjøreseddel anses som dokumentasjon for gjennomført levering. Selger påtar seg ingen ansvar for forsinkelse forårsaket i force majeure.


Annullering
Når et tilbud er bekreftet og en ordrebekreftelse er utsendt, er produksjonen eller leveranse i gang.
Dette medfører at en bekreftet ordre ikke kan annulleres med mindre det tidligere ikke har foreligget en særskilt, skriftlig avtale ang. annullering.


Retur av varer
Parkettstudio AS tar retur på lagerførte standard varer med inntil 70% av verdien.

Bestilte varer som f.eks STUDIOplank tar vi ikke retur på med mindre dette er skriftlig avtalt på forhånd.

Reklamasjon og ansvar
Kjøper forpliktinger seg til å gå gjennom leveransen og overgi evt. reklamasjoner til selger skriftlig senest 8 dager etter mottagelse. Anerkjennes reklamasjonen har selger rett og plikt til å snarest foreta en reparasjon, utbedring eller foreta omlevering av varen.

Om selger foretar en omlevering, er selger berettiget til å motta de mangelfulle varene i retur.

Selgers varer er følsomme overfor fukt og temperaturpåvirkninger og en forutsetning for reklamasjonsansvar vil være at varen har vært korrekt og tørt oppbevart, er behandlet fagmessig korrekt og vedlikeholdt etter selgers forskrifter og alminnelige vedlikeholdforskrifter. Særlig avgjørende er det at gulvet konstant har vært oppbevart i bygninger med en relativ luftfuktighet mellom 35 og 65%.

Kjøper skal forsikre seg om at materialene gjennomgås for feil eller mangler innen monteringen påbegynnes, da reklamasjon over synlige feil og mangler ikke anerkjennes når monteringen er påbegynt. Et montert produkt er et godkjent produkt.


Ansvarsbegrensninger
Selger er kun ansvarlig for tingskade såfremt det kan bevises at skaden skyldes feil eller forsømmelse begått av selger eller andre som selger har ansvar for.

Selger er ikke ansvarlig for skade på fast eiendom eller inventar som inntrer mens varene er i besittelse av kjøper.

Selger er heller ikke ansvarlig for skade på produkt som skyldes kjøper. Selgers ansvar kan aldri overstige verdien av de leverte varene.

05.06.2023 Parkettstudio AS